Elokované pracovisko na Latorickej 2

  1. trieda:   3 - 4 ročné deti
  2. trieda:   3 - 4 ročné deti
  3. trieda:   4 - 5 ročné deti
  4. trieda:   5 - 6 ročné deti

Vedúca školskej jedálne: Mária Ducárová

Túto materskú školu otvorili ako prvú na Dolných honoch 28.12.1976. Symbolický kľúč od štvortriednej školy so 120 deťmi a osemčlenným pedagogickým kolektívom prevzala riaditeľka Pavla Dobšovičová. Zmena vo vedení nastala v školskom roku 1980/1981, kedy nastúpila do funkcie riaditeľky Anna Čierna. Od roku 1994 sú školou podporujúcou zdravie. Od septembra 2001 do funkcie riaditeľky nastúpila Renáta Klčová. Materská škola sa od januára 1998 stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a od 1.7.2002 Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice. Prvého januára 2004 bola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako Elokované pracovisko na Latorickej 2.

Pod vedením zástupkyne Mgr. Silvii Melichovej pracuje 13 zamestnancov, 8 pedagogických v štyroch triedach, 4 prevádzkové a jedna administratívna pracovníčka

Aktivity : Bábkové divadlá, Besiedka- úcta k starším, Zdravý úsmev- zubná prehliadka, Nočné svietenie tekvíc, Šarkaniáda, Mikulášska besiedka, Vianočné besiedky, Exkurzia do knižnice, Vystúpenie v klube dôchodcov, Testy školskej zrelosti, Besiedky ku Dňu matiek, Návšteva ZOO, Návšteva ZŠ Podzáhradná, ZŠ Biskupická, Rozlúčka s predškolákmi, Vystúpenie kúzelníka, Výchovný koncert, Výlet na konci školského roka, Deň otcov, Vystúpenie na Juniálese, Slávnostný zápis novoprijatých detí, Stavanie mája

Projekty : Tami- svetový deň mlieka a výživa, Školské ovocie, Medvedík Nivea, Olompiáda

Iné aktivity : Korčuľovanie, Gymnastika, Tanečný krúžok, Výučba anglického jazyka, Keramický krúžok, Tvoriv

Elokované pracovisko na Dudvážskej 4

  1. trieda:   3 - 4 ročné deti
  2. trieda:   3 - 4 ročné deti
  3. trieda:   4 - 5 ročné deti
  4. trieda:   5 - 6 ročné deti

Vedúca školskej jedálne: Mária Ducárová

Slávnostne bola otvorená 30.8.1977. Jej prvou riaditeľkou bola až do roku 1985 Marta Hajzokvá. V školskom roku 1985/1986 bola do funkcie riaditeľky menovaná Martina Kozmonová. V januári 2001 bola poverená vedením školy Mária Vrablecová, ktorá vykonávala funkciu riaditeľky do júna 2003. v školskom roku 2003/2004 bola riaditeľkou Pamela Soboličová, ktorú vo funkcii vystriedala od 1.2.2005 opäť Mária Vrablecová. Začínali ako osemtriedna materská škola – dve triedy boli elokované v Základnej škole na Dudvážskej ulici. Dnes sú trojtriednou materskou školou. Počas trvania škôlky nadviazali na spoluprácu s Materskou školou Kitlická v Prahe. Materská škola sa zapojila do projektu Zdravá škola v školskom roku 2001/2002. Materská škola sa od januára 1998 stala súčasťou právneho subjektu Materskej školy Estónska 3, ktorého zriaďovateľom bol Okresný úrad školstva a kultúry a od 1.7.2002 Miestny úrad Bratislava – Podunajské Biskupice. Prvého januára 2004 bola vyňatá zo siete materských škôl a pričlenená k Materskej škole Linzbothova ako Elokované pracovisko na Dudvážskej 4

Pod vedením zástupkyne Evy Bacíkovej pracuje 12 zamestnancov, z toho 8 pedagogických v štyroch triedach a 4 prevádzkoví

Aktivity : Divadelné a kúzelnícke predstavenia, Zber papiera a plastov, Vodné zvieratá, Stretnutie s novými deťmi a rodičmi, Brigáda rodičov, Návšteva BBD, Depistáž, Karneval, Návšteva knižnice, Veľkonočné dielne, Návšteva dopravného ihriska, Besiedka- úcta k starším, Vystúpenie na Juniálese, Deň otcov, Výlet ku koncu školského roka, MDD, Brigáda s rodičmi, Tvorivé dieln

Projekty : Zelená škola- medzinárodný certifikát a vlajka, Tami- svetový deň mlieka a výživy, Zber elektrospotebičov, Medvedík Nivea, Olompiáda, Školské ovoci

Iné aktivity : Výučba anglického jazyka, Plavecký výcvik, Tanečná výchova, Tvorivé ručičky, MDD, Mikuláš, Deň matiek- besiedky, Rozlúčka s predškolákmi, Návšteva ZOO, Deň Zeme, Výchovné koncerty, Korčuľovanie, Keramický krúžok, Interaktívna pohybová činnosť Knick- Knac