Režim dňa v našej materskej škole

Dobré, premyslené usporiadanie dňa určuje do značnej miery štýl života detí v MŠ, súlad v skupine. Režim dňa je zložený z organizačných foriem výchovy a vzdelávania a tvoria základný spôsob organizácie v MŠ. Dôležitou požiadavkou v dennom poriadku je nielen striedanie rôznych druhov činností, edukačných aktivít, ale aj primerané zaťaženie detského organizmu. Vymedzuje striedanie činností, ktoré sa týkajú životosprávy, osobnej hygieny, samoobslužných činností a ďalších činností, ktoré zabezpečujú plynulý, globálny rozvoj dieťaťa.

Čas Denný poriadok
6:30 – 8:00 - otvorenie MŠ, príchod detí do MŠ - ranný filter - hry a činnosti podľa výberu detí
8:00 - 9:15 - ranný kruh - zdravotné cvičenia - činnosti zabezpečujúce životosprávu, stolovanie, stravovanie – DESIATA - sebaobslužné činnosti
9:15 - 10:00 - dopoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity - zdravotné cvičenia    
10:00 -11:15 - sebaobslužné činnosti - pobyt vonku - vychádzka do blízkeho okolia, pobyt a hry na školskom dvore, pohybové aktivity
11:15 - 12:15 - sebaobslužné činnosti - činnosti zabezpečujúce životosprávu - stolovanie, stravovanie – OBED - odchod detí, ktoré navštevujú MŠ len dopoludnia
12:15 - 14:00 - sebaobslužné činnosti - literárna, hudobná chvíľka, rozhovor - ODPOČINOK - telovýchovná chvíľka, otužovanie po odpočinku
14:00 -15:00 - sebaobslužné činnosti - činnosti zabezpečujúce životosprávu, , stolovanie, stravovanie – OLOVRANT  
15:00 - 17:00 - popoludňajšie cielené výchovno-vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa výberu detí - pobyt vonku, hry na školskom dvore - odchod detí domov - koniec prevádzky MŠ